Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šiupšinskienė;
Pirmininkės pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra
Maižiešienė;

Sekretorė – mokytoja Stasė Urbanavičienė.

Nariai: klasės auklėtoja Rasa Babarskienė;
pradinių klasių mokytoja Valentina Bieliūnienė;
socialinė pedagogė Alma Sorakienė;
logopedė Loreta Jarmalavičienė;
sveikatos priežiūros specialistė Dovilė Bunevičiūtė
tėvų atstovė Rasa Venčkauskienė.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas