Pedagogai

Pagalbos mokiniui specialistai:

Alma  Sorakienė – socialinė pedagogė
Loreta Jarmalavičienė – logopedė
 

Socialinis pedagogas– vaiko socialinis asistentas, jo gerovės advokatas (Kvietkienė G. 2003).

Prioritetas – asmenybė

Socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, vaikui reikalingų socialinių paslaugų suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai (Kvietkienė G. 2003).

Uždaviniai:

·        Užtikrinti vaikų teises ir saugumą;

·        Padėti vaikui integruotis į visuomenę;

·        Ginti, atstovauti, tarpininkauti vaikų teises mokykloje ir šeimoje:

·        Užkirsti kelią diskriminacijai, smurtui, narkomanijai, patyčioms;

·        Konsultuoti vaikus, pedagogus, vaikų tėvus įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Veikla:

Padeda spręsti mokinių bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ir tėvais problemas.

Konsultuoja profesijos pasirinkimo klausimais.

Stebi, įvertina ir sprendžia vaikų ir paauglių mokyklos nelankymo, nesimokymo ir netinkamo elgesio bei bendravimo problemas.

Atlieka socialinį ir prevencinį darbą, bendradarbiauja su Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Logopedas: 

Darbo tikslas – šalinti ir koreguoti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoti mokytojus, tėvus sudarant ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams.

Pagrindinis tikslas ugdant specialiųjų poreikių mokinius – padėti suvokti dorines, socialines, vertybes, parengti gyvenimui, bendruomenėje, padėti išmokti elgesio normų, kurios leistų savarankiškai ir, kiek įmanoma, pilnavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą.

Skip to content